Summering av UC-mötet i Norrfällsviken 16 - 18 oktober


UC-mötet i Norrfällsviken 16-18 oktober 2009  - summering av Pet Jutterström

Tema 1: Utveckla arrangemang i Norrland?

1.      Hur många bra tävlingar finns det i Norrland på arena/terräng/landsväg? Vad är en bra tävling?

2.      Hur kan vi få fler och utveckla befintliga arenatävlingar?

3.      Vilka tävlingar skulle du lyfta upp som de viktigaste? Vilka skulle vi kunna enas om?

n  Vilka signaler sänder SFIF, UC:t, SDF, föreningen, ledare, tränare ut till de aktiva?

n  ”En gemensam Norrländsk tävlingspolicy”?

n  Skulle vi kunna ta fram en tydlig policy?

n  Hur kan vi förankra/nå ut med denna policy så den inte stannar i Norrfällsviken?

Svar från de 5 grupperna:

Vad är en bra tävling:

p  Tävling på rätt nivå och i alla former

p  Poängjakten, Storsjö/Vaplansspelen, Nordea spec. lagdelen

p  Castorama, Valbo Games

p  Valbo Games, Aspen Games

p  Bra motstånd, Duktiga funktionärer, Grenledare kunniga, Bra tidsprogram, Snabb prisutdelning

p  Bra kringarrangemang (mat, logi, aktiviteter)

Arena

p  Mängden aktiva många=roligare

p  Flyt i logistiken

p  Krav på den aktive som ökar med ålder

p  Slopa dubbla åldersgrupper resultatmässigt

p  ”Vi happening”, lagtävlingar, stafett mitt på dagen, ledardragkamp e t c..

p  Lagtävling för icke friidrottare med placeringspoäng, ej tider & cm (sparar funktionärer). Blandade årskurser o kön. Skoltävling ev. bästa skolan möts i regionskamp?

                             ”Thebaljan”

p  Bra speaker

p  Elittävling – en per distrikt där offeciella tävlingsregler tillämpas, viktigt med bra information innan, avprickning e t c

Långlopp

p  Personliga speakterkommentarer till varje deltagare

p  Kräver förberedelser, varvtider e t c

Hur får vi bättre tävlingar:

p  Förberedelser, utrustning

p  Tävlingsledarträffar

Vilka är de viktigaste tävlingarna på arena?

p  DM, NLM, Nordea NLM:s lagtävling enligt Nordeamodell

p  NLM, Nordea,  satsa på 1 inomhustävling

p  ÖGIF inne/Hissmoforsspelen, INLM, NLM (uttagning)

p  Skol-DM (rekrytering), Klubbtävlingar, DM, NLM, Aspen Games, Valbo Games

 

p  Den som vill/orkar göra ett större, attraktivt arr.

p  NLM, Nordea, Valbo och ytterligare 1-2 på olika platser årligen som

              prioriteras stenhårt, ev samarbetsparten, försök (V75) och final (NLM)

Hur kan vi få fler och utveckla befintliga  arenatävlingar

p  Fokus på tävling istf träning, organisation, ny (gamla) former

p  Ska vi ha fler? Utveckla befintliga istället!!

p  Utveckla klubben och dess organisation först.

p  Samordning, fler som vill jobba

Kan vi skapa en norrländsk tävlingspolicy?

p  Ja, med start 2011

p  SDF driver förening, tränare, UC mötesdeltagare ansvarar i sitt eget ledarskap

p  DM och NLM före SM

p  Spikade datum hålls

p  Separata åldersklasser resultatmässigt – en rekommendation

p  Policy i varje klubb och SDF – varför inte region bestämmer vilka

Övrigt:

p  Skolans attityder mot tävling – friidrotten behöver ”stå upp” vara en motpol

p  Öka laginslaget i friidrotten, nya tävlingsformer

p  Få juniorer och seniorer att hålla på fast de inte är svensk elit

p  Friidrottsskolan avslutas med en tävling

p  Valbo games, GD-GIF, Poängjakt

 

Tema 2: Norrländsk talang och elitutveckling.

                Vad kan vi göra gemensamt?

Grupp 1:

p  Ödmjukhet mot varandra -> samarbete

p  Tränare/Ledare höja status och stöd

p  Skapa grupper i närmiljön med likasinnade

     för att förbättra träningsmiljön

p  Kvalitativa tävlingstillfällen i hela regionen

Aktiviteter: 2010

p  Skol-DM

p  Skapa aktiviteter/mötesplatser utanför ordinarie verksamhet

p  Breddläger 15 år o äldre

p  Åka på varandras tävlingar, klubbmatcher

Grupp 2:

p  Tränarföreningar

p  Utnyttja varandras kompetens

p   Underhålla bra kontakt med RIG Umeå

p  Gemensam coaching vid tävlingar

p  Anordna gemensamma grenläger

p  Kalottkampen

Grupp 3:

p  Föreningsutveckling -> etablera friidrotten på orten

p  Ansvarsfördelning i klubben -> friställ tränarna

p  Social samvaro

p  Långsiktig struktur (tävlingar, resor)

                             RIG:                     Samverkan klubb/tränare-RIG

                             UC/SDF:            Erfarenhetsutbyte

                                                          Bjuda in aktiva & tränare

                                                          Spetstränare

                             REG EIC:            Talang & elitveckling

Grupp 4:

p  Engagerade aktiva som tränare

p  Bättre kvalité, motivation på tränare för yngre

p  Fortbilda idrottslärare i friidrott

p  Söka projektmedel av b l a idrottslyftet

p  Träningsläger och tränarträff/fortbildning

Grupp 5:

p  Ödmjukt underlätta… samarbetet/skola/förening/SDF för att öka kompetensen runt den aktive parallellt med egen ledarutveckling.

p  Samarbete bygger på frivillighet

p  Arbeta för att införa friidrott i skolan som ”valbara” kurser Special idrott

p  Fler ledare

p  Skapa resurser för engagerade ledare i form av tid/ersättning o s v

 

Tema 3: Friidrott för 2010-talet

SFIF – Feeedback från UC norrlands SDF:n baserat på styrgruppsmöten samt UC möte 16-18 okt 2009

Vid årets UC möte fördjupade vi utöver arbete med ”Friidrotts för 2010-talet även Talang & elitutveckling och Tävlingsutveckling för nya generationens ungdomar. Separata redovisningar från resp. moment och redovisningar samt vad vi tycker är de viktigaste arbetsmomenten för SFIF. I ett överskådligt dokument med fokus på Föreningarnas, SDF/FC:s och RIG:s fokus och genomförande 2010-2011 för en önskvärd utveckling. Detta dokument  ”Norrlands aktionsplan 2010-2011” kommer UC:s styrgrupp resp. SDF styrelse att jobba vidare med.

Friidrott för 2010-talet

Vår gemensamma värdegrund är mycket vikig och detta arbete måste ständigt hållas levande. Vi ställer i stort upp på våra gemensamma värderingar , vision e t c. samtidigt som det finns utmaningar att spetsa till framförallt visionen. 

Vi vill lyfta upp samverkan och ödmjukhet som centrala ord samt våra attityder som något vi måste förändra och jobba med på alla nivåer.

Vi har mycket att göra för att förverkliga visionen. Förbundets viktigaste roll är att leda oss dit.

Planeringsprocessen är ett viktigt verktyg där förbundet agerar med ett professionellt stöd med t e x tydligare och mer genomarbetade planeringsunderlag som ett sätt att bättre fånga upp synpunkter och behov.

 

Tillföra SDF/UC resurser är viktigt men ännu viktigare för att stödja föreningarna är tydligare strategier och ett kraftfullt engagerat ledarskap för förnyelse och utveckling- Allt vi gör i Svensk Friidrott måste i grunden göras för att utveckla och stödja föreningarna d v s för så många som möjligt av föreningarna.

Idrottslyftet som tillfört och tillför Svensk Friidrott ca 12 mkr årligen borde vara starkt kopplat till tydliga strategier, fokusområden och kraftfulla utvecklingsprojekt ledda centralt/regionalt för maximal effekt i föreningarna. Vi saknar dessa tydliga strategier och projekt.

Fokusområdet framför alla andra - Föreningsutveckling

Med hjälp av idrottslyftet skulle vi vilja att SFIF stödjer med ett kraftfullt förenings-utvecklingsprojekt alternativt med kraftfulla projekt för vart och ett av de 5 fokusområdena.

De tre planerade stegen av Framtidsledarutbildningen måste stödjas mer kraftfullt från centralt håll för att fokusområdet föreningsutveckling skall tillgodoses. Att enligt gällande verksamhetsinrikting ta fram strategiska ledarskapsprogram på alla nivåer är ett centralt ansvar och en grund för att övriga satsningar i Svensk Friidrott skall få önskvärd effekt.

Framtidsledarutbildning        1 Öppna upp för utveckling och nätverk, kultur och nya attityder

2 Organisationsutveckling tydliga produkter, verktyg och tjänster

3  Initiera, utveckla och lansera nyskapande koncept

Barn & ungdom                         

Det område som med hjälp av idrottslyftets riktlinjer kan stödjas bäst.

Viktiga aktiviteter utöver de redan planerade är Friidrott i skolan. Viktigaste mål är att vi ska få fler tonåringar, juniorer att vilja hålla på med friidrott.

Vi ser inte den tydliga centrala handlingsplanen för detta 2010.

 

Tränar & ledarutveckling      

Löputbildningarna är viktiga och måste marknadsföras mot större deltagande. Löpinitiativet MÅSTE initieras och bearbetas på nytt. Föreningarna behöver fler olika typer av ledare.

Idrottslyftet finns för detta. T e x säger nuvarande idrottslyftsregler att man redan måste vara ledare för att få kurs subvention. Möjliga nya ledare får inte det. Vi behöver använda idrottslyftet så att det  stödjer önskad utveckling.

B l a översynen av barn & ungdomstränarutbildningarna ger chansen att ta fram bättre verktyg till ett kraftfullt utbildningsprojekt för att bättre stödja föreningarna via SDF/UC.

 

Centralt stödda planeringsmöten tidigare regionmöten var en del av den planeringsprocess som FM tog beslut om. Det är centralt för hela idén med Friidrott för 2010-talet att alla nivåer i Svensk friidrott träffas och diskuterar våra planer och strategier och att mötena är professionellt planerade och strukturerade.

Arrangemang

Bra initiativ med att träffar för arrangörer. Viktigt att vi utvecklar våra tävlingar med nya former, lagtävlingar e t c allt i syfte att få fler ”tonåringar”  d v s barn, ungdomar att tävla i friidrott. (Skolan är säkert central i detta)

 

Elit & landslag                            

Den blå gula modellen            T

Tydlig strategi för talang och elitutveckling (inte bara landslag) Vi behöver tydliggöra den svenska modellen som startar med att som barn ”lära sig älska friidrott” o s v…

Viktigt att många känner stor delaktighet. Fler än 100 föreningar är med i svensk friidrotts elitutveckling men bara ett fåtal är med i kommunikationen. Den planeringsprocess som FM beslöt innehöll också bredare diskussioner och möten om denna elitutveckling. När blir höstens möte av?

 

Grupparbeten med fokus på förenings och SDF nivå:

Elit & landslag

MÅL: Fler aktiva i landslag

Elittränarkommitté i Norrland

p  Diskussioner, erfarenhetsutbyte

p  Utbildning

p  Elitstrategi

Barentskamp

p  17/19/senior starta med seniorlag

p  EU bidrag, steg mot vFIN, bygga tävlingsorg.

Medicinskt nätverk

p  Inventering

p  Folksams elitförsäkring

 

 

 

Tränar & ledarutveckling

Klubbar: inventerar behov

p  Efterfråga utbildningar inte bara utbudet

p  Behovsanpassade utbildningar

p  Efterfråga? Utbildning i att utbilda de aktiva

p  Aktiv fortbildning

SDF/UC: tillgodoser klubbarnas behov

p  Stödja med utbildning, utbildare, material

p  Stödja behovsinventering

p  Nya arbetsformer på utbildningar

SFIF: utforma verktyg, tydlig strategi

p  Skapa resurser och utbildningar som lever upp till föreningarnas behov

p  Stimulansutbildningar

p  Ledarroller, nya!

p  Ändra ålders spann 9-12, 13-16 17-20

p  Distans och it baserat lärande

p  Situationsanpassad utbildning

p  Steg utbildning + UPPFÖLJNING

p  Skapa en träningshjälp

 

Föreningsutveckling

Utifrån uppställda mål vad gör föreningaen?

p  Framtidsledare: 3st per år per klubb

p  Vita fläckar:  Friidrottsskola och enklare tävling i ex Malå, Lycksele e t c…

p  Integration: Starta invandrargrupper med idrottslyftsstöd

p  Inbjud ”dragplåster” till planeringsmöten e t c nå fler och yngre

p  IT utb: 3 st per förening

p  Löpträning: Minst 1 per förening i SDF (37 i VB)

p  Att löpkalendern når ut

+

p  Förbundet initierar en ”lägerbank” – goda exempel och erfarenheter på nätet

 

Arrangemang

SFIF

p  Certifiera anläggningar

p  Sprid arrangemang typ SM, Folksam challenge

SDF/UC

p  Erfarenhetsutbyte

p  Säkerställ cert. Anläggningar

p  Samordna arrangemang i Norrland

p  Medarrangörer – samarbetspartners

p  Gemensamma DM tävlingar

Förening

p  Utvärdera arrangemangen

Nya idéer

p  Backtävling

p  Terrängstafett

 

Barn & ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4: Tävlingsprogrammet

Våra gemensamma tävlingar diskuterades.

Följande noterades

13-14 feb          INLM, I Nordeamästerskapen, Umeå/IFK Umeå

31/7-1/8            NLM, Örnsköldsvik/IF Vingarna

6-7/8                  Senior-DM (Å+NB+VB)

29/8                    Gemensamma DM 10.000 (Å+NB,VB), Skellefteå

11-12/9              Nordeamästerskapen 13-14år, Sundsvall alt. Timrå/Sundsvalls FI/Timrå AIF

 

                            

 

Första sidan