Om Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 26-28 mars


Om Sv Friidrottsförbundets årsmöte 26-28 mars
Vid Sv Friidrottsförbundets åsrmöte i Karlstad den 26-28 mars representerades Västerbotten av Ivar Söderlind, Sven Hanell, Gustaf Björklund, Jonas Lundström (Unga Ledare) och Tomas Widmark (Skellefteå AIK och Valberedningen).

Frånsett turbulensen i samband med Bengt Westerbergs och Kristina Liffners avgång ur styrelsen tycker vi att det var ett bra årsmöte med många bra inslag, inte minst inslaget med Unga Ledare

VFIF  har meddelat SFIF att vi helt och fullt stöder den nye ordföranden Yngve Andersson och att vi till alla delar instämmer i hans skrivning nedan.Den nye ordföranden Yngve Anderssons brev till Friidrotts--Sverige

Stockholm 040330

Friidrottsvänner,

 

Med anledning av uppmärksamheten i media kring ordförandebytet i Svenska Friidrottsförbundet där det ibland framstår som vi ska minska vår satsning på elitverksamheten vill jag tydliggöra att vi fortsätter på utstakad kurs. I samband med att jag accepterade att kandidera till ordförandeposten klargjorde jag också, både för valberedningen och för ombuden på förbundsmötet, att jag står för fortsatt satsning på elitverksamheten. Jag inser också behovet av föreningsutveckling men det kommer inte att ske på bekostnad av elitsatsning. Min övertygelse är att vi klarar av både och.

Efter att ha jobbat inom friidrotten i ett år vill jag i detta brev också passa på att tydliggöra min syn på friidrott.

Svensk friidrott är hetare än någonsin. Anledningen är en kombination av att vi har starka föreningar, fantastiska tränare och mycket framgångsrika aktiva. Elitframgångarna stärker vår idrotts attraktionskraft vilket gör att vi får fler barn och ungdomar att söka sig till friidrotten och fler unga ledare som vill engagera sig vilket i sin tur leder till starka föreningar.

Framgångsrika elitaktiva och livaktigt föreningsliv är två väsentliga delar av friidrotten som vi också lyfter fram i arbetet med att ta fram nya sponsorer. Den fina association som vår idrott signalerar är grundstenen i försäljningsarbetet. Detta bygger på föreningar som står för kvalitativ elit-, ungdoms-, och breddverksamhet. Associationen förstärks med folkhälsoperspektivet genom vår omfattande joggingverksamhet. Och sist men inte minst signalerar våra elitaktiva inspiration, prestation och glädje i den exponering de skapar.

Mitt budskap är därför att vi ska satsa på både elitverksamhet och föreningsutveckling - det finns inget motsatsförhållande.

Låt oss tillvarata den kultur och dynamik som finns i friidrottslandslaget och sprida ringarna på vattnet. Jag är övertygad om att vi genom att arbeta tillsammans - föreningar, tränare, ungdomar, aktiva, kansli och styrelse - kommer att skapa den bredd som behövs för fortsatt elitframgång.

Friidrottshälsningar,

Yngve Andersson
Ordf. Svenska Friidrottsförbundet

 

Elektroniskt nyhetsbrev från Svenska Friidrottsförbundet
Information från förbundsmötet
För er som inte hade möjligheten att närvara på förbundsmötet i Karlstad kommer här en kort sammanfattning av händelserna.

Vi inledde med fyra olika seminarier på fredag eftermiddag. Fördelningen mellan seminarierna var relativt jämn, samtliga var välbesökta och mycket uppskattade.

Lördag förmiddag höll Unga Ledare i en diskussion om framtidsfrågor och vikten och möjligheten att få in fler unga ledare i den dagliga verksamheten ute i föreningarna. Detta pass var en riktig energikick fyllt av möjligheter! Jag kan nästan lova att alla de långt över hundra deltagarna kommer att fråga ungdomar om de har möjlighet att ställa upp i föreningsarbetet på lokal, regional och central nivå efter den här övningen.

Lördag efter lunch började de ordinarie förbundsmötesförhandlingarna. Mötet ajournerades efter förvaltningsberättelsen för ett grupparbete kring verksamhetsinriktningen 2005-2007. Grupparbetet gick ut på att inom ramen för fria resurser år 2005-2007 prioritera olika verksamhetsområden. Med fria resurser avses de pengar som inte är öronmärkta för viss typ av verksamhet som exempelvis SOK bidrag, vissa sponsorsbidrag etc. Utfallet av grupparbetena visade ett starkt fokus på föreningsutveckling från förbundsmötets sida. I samband med detta diskuterades också motion nr. 3 angående regionala möten för strategiska ledare. Styrelsens svar på motionen nedröstades till förmån för motionen vilket var den utlösande faktorn för Bengt Westerbergs och Christina Liffners avgång.

Valberedningen arbetade intensivt och snabbt vilket resulterade i att Yngve Andersson kandiderade som ordförande. Dock med förbehållet att fortsätta på styrelsens befintliga inriktning vad gäller elitverksamheten - vilket enhälligt röstades igenom.

Johnny Örbäck från Malmö och Mats Åkerlind från Gävle invaldes också i styrelsen. Det blev omval av Krister Clerselius, Skanör, Lena Moen, Göteborg, och Curt Högberg, Stockholm.

Ytterligare information om Förbundsmötet finns på www.friidrott.se


Information från styrelsen
Tisdag den 30/3 hade den nya förbundsstyrelsen ett kort första möte.
I fullständig enlighet diskuterades att kombinationen av elitverksamhet och föreningsutveckling är förenlig. Samtliga ledamöter kommer nu att engagera sig i föreningsutvecklingsarbetet vilket utan ytterligare pengaresurser kommer att innebära en kraftsamling på detta område. Vidare har en fortsatt satsning på elitverksamheten fullt stöd.

Ordinarie styrelsemöten under innevarande år äger rum på följande datum: 23 april, 13-14 juni, 6 aug, 15 sept, 29-30 okt.

Vänliga hälsningar;


Lotta Borgh
Generalsekreterare
 


 
 

Första sidan.