Friidrottens Prestations Center till Umeå


Friidrottens Prestations Center, FPC. Val av orter för en försöksperiod 2008 – 2011.

Vid styrelsemöte i samband med helgens spännande och fartfyllda Finnkamp den 8-9 september (2007) diskuterade Förbundsstyrelsen ingående frågan om val och placering av FPC samt fattade sitt inriktningsbeslut. Styrelsemedlemmen Lennart Karlberg höll också en föredragning för de representanter från våra FIG-orter, som hade möjlighet att närvara på den traditionella konferensen. I den föredragningen redogjorde han för styrelsens övergripande strategi i synen på kombinationen elitfriidrott och fortsatta studiemöjligheter efter FIG (FIG = Friidrottens Riksidrottsgymnasier) och de därmed sammanhängande faktorerna för val av FPC-orter. Som inledning till konferensen hade också SFIF:s juniorelitansvarige Anders Rydén redogjort för den sammanfattande strukturen i utvecklingen av elitfriidrottare och då bl a pekat på betydelsen av FIG, som en stark och ovärderlig resurs i systemet.

Styrelsen vill först rikta ett tack till de fem kommuner och Universitet/Högskolor som i juni inkom med det efterfrågade Förhandlingsunderlaget. Styrelsens bedömning är att alla lagt ner ett seriöst och omfattande arbete på att såväl besvara frågeställningarna som redogöra för egna förutsättningar och initiativ för etablering av ett FPC. Låt oss också understryka att FIG-kommunerna Lidingö och Sollentuna inte exkluderades i detta första steg av någon annan anledning än att möjligheten till en dialog med berörda Universitet/Högskolor är betydligt mer komplex och svårgenomtränglig i Stockholm än vid övriga FIG-orter. I de diskussioner som förevarit inom styrelsen finns en uttalad ambition att inför permanentning av FPC fr.o.m. perioden 2011  ha med Storstockholm då studieutbud och andra förutsättningar rankas mycket högt!

Utan att i detalj redogöra för styrelsens beslut till val av två orter för FPC-verksamhet under en inledande försöksperiod under åren 2008 till 2011 vill vi peka på följande faktorer (utan inbördes rangordning), som varit avgörande för det val styrelsen gjort:

1)     Styrelsen önskar se en försöksverksamhet vid ett ”fullskaligt” universitet med hög idrottsvetenskaplig kompetens och med bred studievalsmöjlighet för individen samtidigt som hänsyn övergripande tagits till en geografisk spridning mellan de två orterna.

2)     Styrelsen vill vidare etablera verksamhet i en mindre kommun som hos sig har ett Universitet och där klubbmiljön med elitinriktning har särskilt goda förutsättningar.

3)     Styrelsen begränsar sig till två platser inte minst av SFIF:s egna resursskäl, då vår uppfattning är att denna försöksverksamhet och etablering initialt kräver stort engagemang, avsevärda personella och kanske också pekuniära resurser samtidigt som en etablering på två platser ger möjlighet till jämförelse och bättre grund för utvärdering, vilket kommer att ske första kvartalet 2010.

Utifrån dessa faktorer och övriga som ingick i det begärda förhandlingsunderlaget fattade styrelsen beslut om att inleda förhandlingar med Umeå Kommun och Universitet samt Växjö Kommun och Universitet. Förhandlingar med dessa orter/Universitet kommer att inledas under oktober månad med ambition att avtal skall – precis som för FIG-verksamheten – vara tecknade senast 31.12 2007.

Styrelsen vill än en gång understryka sin önskan om fortsatt stark verksamhet vid och gott samarbete med övriga FIG-orter och den möjlighet till fostran och daning av svensk friidrottselit, som vi idag kan se resultatet av i termer av internationella elitframgångar samtidigt som de unga tagit ett första viktigt steg i livet där elitfriidrott och studier lagt grunden för en långsiktigt hållbar kombinerade karriär.

Vi kommer naturligt ha kontakt med samtliga orter i samband med förnyelse av FIG-avtalen varvid även FPC-frågan kan beröras.

Med vänlig hälsning

Mikael Peterson
Generalsekreterare

070912

Första sidan