Sammanfattning av rapport om resultatnivåns beroende av ålder och kön


Sammanfattning

Resultatnivåns beroende av ålder och kön
 – analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

Sven Gärderud, statistikprofessorn/höjdhopparen Carl Erik Särndal och Ivar Söderlind har kommit ut med en rapport som tar upp statistiska skillnader mellan svenska friidrottsveteraner i olika åldersgrupper (från 35 år och uppåt). Dels presenteras försämringen i resultatnivå mellan veteranernas femåriga åldersklasser separat för män och kvinnor. Dels presenteras skillnaden mellan manlig och kvinnlig resultatnivå i varje åldersklass. Rapporten finns inlagd på SFIF:s veteranhemsida  http://veteran.friidrott.se  under rubriken ”Forskning”.

Beräkningarna är baserade på officiell veteranstatistik i Sverige (”Sverigebästa genom åren”). Detta innebär totalt sett ett stort underlag med tusentals grenresultat noterade över åren fram till och med 2007. De grenar som jämförs är 100m, 400m, 1500m, 5000m, halvmarathon och marathon samt i någon mån höjd och längd. De fyra kasten samt häck och hinder har inte jämförbarhet på grund av olika regler och redskap för män och kvinnor. I åldersklasserna från 65 år och uppåt för män och från 50 år och uppåt för kvinnor finns otillräckligt med noterade resultat för att dra säkra slutsatser.

Resultatförsämringen mellan åldersklasserna i löpgrenar

För män finner vi att resultatförsämringen från en åldersklass till nästa med god säkerhet är i stort sett konstant från åldersklass M40 till och med M60. Försämringen är cirka 3 procent i kort sprint och ökar på ett kontinuerligt sätt med sträckans längd, för att nå cirka 5 procent per åldersklass på marathon (se tabellen nedan).

Löpgren

Åldersklass

Genomsnitt

M40 till M60

M40

M45

M50

M55

M60

100 m

2,87

3,47

2,70

2,63

2,64

2,86

400 m

5,50

3,98

3,22

3,69

3,56

3,62

1500 m

4,95

4,01

3,71

4,62

4,48

4,21

5000 m

4,36

4,47

4,01

3,75

4,45

4,17

Halvmarathon

3,04

5,44

3,20

4,14

4,60

4,35

Marathon

3,73

4,76

4,99

5,18

4,96

4,97

För kvinnor bedömer vi (med stor osäkerhet) resultatförändringen i dessa klasser till cirka 5 procent på sprint, ökande till cirka 7 procent på maraton, dvs. genomgående högre än för män. Från och med M65 ökar resultatförändringen även hos män. Det finns sannolikt inga fysiologiska skäl till att resultatförsämringen per åldersklass skulle ligga högre för kvinnor än för män. Det förklaras troligen av en svagare bas för kvinnor (otillräckligt med noterade resultat) med färre deltagare över åren och därmed en missvisande låg resultatnivå.

Skillnaden i resultatnivå mellan män och kvinnor i löpgrenar

Löpgren

    Åldersklass

 Genomsnitt

35

40

45

100 m

19,0

18,6

17,6

18,4

400 m

15,1

23,1

20,0

19,4

800 m

20,0

20,2

20,8

20,3

1500 m

18,9

18,5

20,3

19,2

5000 m

16,8

17,7

21,3

18,6

Halvmarathon

17,4

17,1

17,8

17,4

Marathon

15,4

16,0

19,5

17,0

Tabellen visar att skillnaden i resultatnivå mellan män och kvinnor (M/K-relationen) ligger i intervallet 18–20 procent för åldersklasserna 35, 40 och 45. Dessa siffror, dvs. att kvinnor har 18 - 20 procent sämre resultat än män i given gren, är inte förvånande. Siffrorna ligger nära de värden som vi i en tidigare rapport observerat (med motsvarande beräkningsmetod) för de svenska seniorerna. I de yngre veteranklasserna finns alltså ingen nämnvärd förskjutning av M/K-relationen, jämfört med seniorerna.

Men från och med 50-klassen växer M/K-relationen med ökande ålder. Tendensen accentueras ju högre upp i åldersklasserna vi kommer; inte sällan noterar vi där (på magert dataunderlag) en M/K relation på 30- 40 procent eller mer. Detta är naturligtvis missvisande, men det är vad siffrorna säger idag. Vi är övertygade om att orsaken inte är fysiologisk. Den låga nivån framför allt hos kvinnorna beror med all säkerhet i stället på låga deltagarantal och därmed få noterade resultat. Man kan säga att med ökande åldersklass försämras resultatnivån i snabbare takt för kvinnor än för män, med den statistik vi har idag. M/K-relationen borde rimligen vara på samma nivå oavsett ålder.

Rättvisande siffror på ”den sanna M/K-relationen” kan följaktligen inte beräknas i nuläget för de äldre klasserna. Vi är övertygade om att den ”sanna” relationen i stort sett är konstant över samtliga åldersklasser. Vad vi vet finns inga fysiologiska studier som motsäger detta. I löpgrenarna borde alltså skillnaden i resultatnivå (i nuläget i Sverige) ligga i intervallet 18-20 procent i samtliga veteranklasser.

Skillnaden i resultatnivå mellan män och kvinnor i hoppgrenar

Vi har gjort en del beräkningar också för hoppgrenar. I höjd- och längdhopp ligger skillnaden i resultatnivå mellan män och kvinnor (M/K-relationen) betydligt högre än i löpgrenarna. För veteranklasserna 35, 40 och 45 finner vi värden på M/K-relationen i intervallet 26-30 procent. Det är betydligt större könsskillnader än i löpgrenarna och de är också betydligt större könsskillnader än de vi i en tidigare rapport konstaterat för seniorernas hoppgrenar (15-19 procent) . Tänkbara förklaringar är att teknikgrenarna kräver en mer utpräglad styrketräning än löpning, något som kanske i mindre grad är accepterat bland kvinnor, eller mindre intressant för kvinnor. Dessutom återfinns framför allt i de yngre veteranklasserna manliga veteraner som har ”hoppmeriter” som seniorer och som fortsatt träna upp i åren. Bland kvinnliga veteraner är detta inte lika vanligt.

Första sidan